LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Informacija Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims, vykdantiems virtualiųjų valiutų keityklų operatorių ir (arba) depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą

Nuo 2020 m. sausio 10 d., įsigaliojus Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) papildymams, buvo praplėstas įpareigotųjų subjektų ratas, įtraukiant virtualiųjų valiutų keityklų operatorius ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius.

Virtualiųjų valiutų keityklos operatorius – už atlygį virtualiosios valiutos keitimo, pirkimo ir (arba) pardavimo paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas.

Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius – depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių valdymo klientų vardu paslaugas teikiantis Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba Lietuvos Respublikoje įsteigtas Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialas.

 

Lietuvoje šių subjektų veikla nėra licencijuojama, tačiau yra privalomas reikalavimas pradėjus vykdyti virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą ar ją nutraukus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos pradžios ar pabaigos privalo informuoti Juridinių asmenų registro tvarkytoją apie virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus paslaugų teikėjo veiklos vykdymą ar tokios veiklos vykdymo pabaigą. Pateikdamas šią informaciją, virtualiųjų valiutų keityklos operatorius ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorius patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar priežiūros organų nariai ir naudos gavėjai yra susipažinę su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančiais teisės aktais ir atitinka jų reikalavimus (Prašymų ir pranešimų formos čia).

Virtualiųjų valiutų keityklų operatoriai ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai privalo paskirti vadovaujančius darbuotojus, kurie organizuotų Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija (toliau – FNTT). Kai šiems subjektams vadovauja valdyba, privalo paskirti valdybos narį, kuris organizuotų Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, ir vadovaujančius darbuotojus, kurie bendradarbiautų su FNTT. Apie tokių darbuotojų ir valdybos narių paskyrimą ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo jų paskyrimo ar pakeitimo turi būti raštu pranešta FNTT.

Juridinio asmens, kuris vykdo virtualiųjų valiutų keityklos operatoriaus ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriaus veiklą, valdymo ar priežiūros organų nariu arba tokių asmenų naudos gavėju negali būti fizinis asmuo, kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus nusikaltimo nuosavybei, turtinėms teisėms ir turtiniams interesams, ekonomikai ir verslo tvarkai, finansų sistemai, valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą.

 

Pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) teikiantys juridiniai asmenys

Pirminis virtualiosios valiutos siūlymas (ICO) – Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar Lietuvos Respublikoje įsteigto Europos Sąjungos valstybės narės ar užsienio valstybės juridinio asmens filialo pirmą kartą tiesiogiai ar per tarpininką vykdomas siūlymas jo virtualiąją valiutą įsigyti už lėšas arba kitą virtualiąją valiutą siekiant pritraukti kapitalo ar investicijų.

Pirminiu virtualiosios valiutos siūlymu (ICO) užsiimantys asmenys nėra įtraukti į Įstatymo įpareigotųjų subjektų sąrašą, tačiau privalo atlikti kliento tapatybės nustatymo ir kitas saugumo patikros procedūras. Reikalavimai pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdantiems juridiniams asmenims nustatyti Įstatymo 251 straipsnyje.

Pirminiu virtualiosios valiutos siūlymu (ICO) užsiimantys asmenys privalo nustatyti virtualiosios valiutos pirkėjų ir naudos gavėjų tapatybę, jeigu klientas per parą atlieka kelias virtualiosios valiutos įgijimo iš pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančio asmens operacijas, kurių suma lygi arba viršija 3 000 eurų arba ją atitinkančią sumą virtualiąja valiuta.

FNTT turi teisę gauti iš pirminį virtualiosios valiutos siūlymą (ICO) vykdančių juridinių asmenų savo funkcijoms atlikti reikalingus duomenis ir dokumentus apie pinigines operacijas ar operacijas virtualiąja valiuta ir sandorius, kitą informaciją, reikalingą Įstatymo nustatytoms funkcijoms ir uždaviniams vykdyti.

KITOS PRIEVOLĖS PINIGŲ PLOVIMO IR (AR) TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS SRITYJE

Virtualiųjų valiutų keityklos operatoriai ir depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriai:

  • Privalo nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gavėjo tapatybę prieš pradėdami dalykinius santykius.
  • Privalo nustatyti ir patikrinti kliento tapatybę prieš atlikdami vienkartines (angl. occasional) virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar vienkartinius (angl. occasional) sandorius virtualiąja valiuta lėšomis, kurių suma lygi arba viršija 1 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, arba atlikdami vienkartinį (angl. occasional) įnešimą į depozitinę virtualiųjų valiutų piniginę arba vienkartinį (angl. occasional) virtualiosios valiutos išėmimą, kurio suma lygi arba viršija 1 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną ar kelias tarpusavyje susijusias operacijas (virtualiosios valiutos vertė nustatoma piniginės operacijos atlikimo ar sandorio sudarymo momentu), išskyrus kai kliento ir naudos gavėjo tapatybė jau yra nustatyta.
  • Privalo pateikti FNTT kliento tapatybę patvirtinančius duomenis ir informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta, nesvarbu, ar sandoris sudaromas atliekant vieną, ar kelias tarpusavyje susijusias pinigines operacijas. Keliomis tarpusavyje susijusiomis piniginėmis operacijomis šio straipsnio tikslais laikomos per parą atliekamos kelios virtualiosios valiutos keitimo operacijos ar sandoriai virtualiąja valiuta lėšomis, kai operacijų ir sandorių bendra suma lėšomis lygi arba viršija 15 000 eurų arba ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta.
  • Privalo pranešti FNTT apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius:
  • Gavus informacijos, kad klientas ketina ar bandys atlikti įtartiną piniginę operaciją ar sandorį (nedelsiant)
  • Apie kliento vykdomas sustabdytas įtartinas pinigines operacijas ir sandorius (per 3 darbo valandas)
  • Jeigu žinoma ar įtariama, kad bet kokios vertės turtas yra tiesiogiai arba netiesiogiai gautas iš nusikalstamos veikos arba dalyvaujant tokioje veikoje, taip pat jeigu žinoma ar kyla įtarimas, kad šis turtas yra skirtas vienam, keliems teroristams ar teroristinei organizacijai remti (per 1 darbo dieną)
  • Privalo nustatyti atitinkamą vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, susijusias su:

- klientų ir naudos gavėjų tapatybės nustatymu ir tikrinimu;

- rizikos vertinimu, rizikos valdymu, atsižvelgiant į nustatytas rizikos rūšis;

- dalykinių santykių ir (arba) operacijų stebėsenos organizavimu;

- tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu;

- pranešimų ir informacijos pateikimu FNTT;

- registracijos žurnalų tvarkymu;

- Įstatyme nurodytos informacijos saugojimu;

- kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo informacijos atnaujinimu;

- mokymų darbuotojams organizavimu, siekiant juos tinkamai supažindinti su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos reikalavimais

  • Privalo saugoti informaciją Įstatyme numatytą terminą ir kt.

 

PRANEŠIMŲ APIE ĮTARTINAS PINIGINES OPERACIJAS AR SANDORIUS TEIKIMAS FNTT

Norint pateikti FNTT informaciją apie atliktas virtualiosios valiutos keitimo operacijas ar sandorius virtualiąja valiuta, jeigu tokios piniginės operacijos ar sandorio vertė lygi arba viršija 15 000 eurų ar ją atitinkančią sumą užsienio ar virtualiąja valiuta (pagal Įstatymo 20 str. 31 d.) arba pranešimą apie įtartiną piniginę operaciją ar sandorį (pagal Įstatymo 16 str.), būtina prisijungi prie FNTT informacinės sistemos ir joje užpildyti atitinkamą pranešimo formą.

Prisijungimo prie FNTT informacinės sistemos duomenis suteikia įgalioti FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos darbuotojai, gavę įpareigotųjų subjektų pranešimą apie paskirtus darbuotojus ir valdybos narius, kurie organizuotų Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir bendradarbiautų su FNTT, arba gavę atskirą prašymą raštu arba elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected].

Praktinius klausimus, susijusius su informacijos ar pranešimų pateikimu FNTT, o taip pat dėl FNTT informacinės sistemos sutrikimų, galima pateikti elektroniniu paštu [email protected] ir [email protected].

 

PRIEŽIŪRA

Virtualiųjų valiutų keityklos operatorių ar depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatorių veiklą, susijusią su pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencija, prižiūri FNTT.

Dėl Įstatymo pažeidimų FNTT gali taikyti Įstatymo 36 straipsnyje numatytas poveikio priemonės įpareigotiesiems subjektams, įskaitant pinigines baudas.

FNTT taip pat tvirtina virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams ir depozitinių virtualiųjų piniginių operatoriams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, FNTT Pinigų plovimo prevencijos valdybos pareigūnai teikia metodinę pagalbą įpareigotiesiems subjektams dėl Įstatyme nustatytų pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo.

Turint klausimų dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, taip pat kreiptis dėl mokymų organizavimo galima elektroniniu paštu [email protected].

 

PAGRINDINIAI TEISĖS AKTAI

Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas

Galimo pinigų plovimo ir įtartinų piniginių operacijų ar sandorių atpažinimo kriterijų sąrašas, patvirtintas FNTT direktoriaus 2014 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. V-240

Tinkamo finansinių sankcijų įgyvendinimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos reguliavimo srityje priežiūros nurodymai, patvirtinti FNTT direktoriaus 2016 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-273

Techniniai reikalavimai kliento tapatybės nustatymo procesui, kai tapatybė nustatoma nuotoliniu būdu, naudojantis elektroninėmis priemonėmis, leidžiančiomis tiesioginio vaizdo perdavimą, patvirtinti FNTT direktoriaus 2016 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. V-314

Asmens tapatybės dokumento kopijos tvirtinimo ir pateikimo tvarkos aprašas, patvirtintas FNTT direktoriaus 2017 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-131

Įtartinų piniginių operacijų ar sandorių sustabdymo ir informacijos apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius pateikimo Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2017 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. 1V-701

Depozitinių virtualiųjų valiutų piniginių operatoriams ir virtualiųjų valiutų keityklų operatoriams skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ar) teroristų finansavimui, patvirtinti FNTT direktoriaus 2020 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-5

Kiti teisės aktai, reglamentuojantys pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją