LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

D.U.K

Bendri klausimai
Ar taikoma kokia nors atsakomybė akcininkams, jei įmonė padarė nusikalstamą veiklą?

Akcininkui, kuris nėra susijęs su įmone darbo santykiais, nepadarė ir nedalyvavo padarytoje nusikalstamoje veikoje, atsakomybė už juridinio asmens (įmonės) arba juridinio asmens atsakingų darbuotojų padarytas nusikalstamas veikas nėra taikoma.

Kaip sužinoti priimant į atsakingą darbą su finansais žmogų, ar jis nėra padaręs nusikaltimų finansų sistemai?

Fizinių asmenų asmens duomenų (prie kurių priskiriama ir informacija apie asmens teistumą) teikimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas. Informaciją apie teistus, suimtus ir patrauktus baudžiamojon atsakomybėn asmenis tvarko bei teisės aktų nustatyta tvarka pažymas apie asmens patraukimą baudžiamojon atsakomybėn bei teistumą išduoda Informatikos ir ryšių departamentas prie VRM.

Kaip atrenkami darbuotojai į FNTT, kokius reikalavimus turi atitikti darbuotojas?

Darbuotojai į FNTT priimami vadovaujantis Valstybės tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu bei Darbo kodeksu. Atrankos į laisvas pareigas skelbiamos APIE MUS>KARJERA.

Ar FNTT atlieka valstybės institucijų lėšų panaudojimo teisėtumo kontrolę?

Valstybės institucijų lėšų panaudojimo teisėtumo kontrolę atlieka Valstybės kontrolė.

Prašau paaiškinti sąvoką „valstybės finansų sistema“.

FNTT aiškina ir tiria nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus valstybės finansų sistemai, kurie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXII skirsnyje „Nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai valstybės finansų sistemai“.

Jei pageidaujate kreiptis į FNTT
Ar galima į FNTT kreiptis anonimiškai?

Kreiptis į FNTT galima: atvykus asmeniškai ir pateikus skundą ar prašymą raštu, nurodant savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo pageidautumėte gauti atsakymą ar anonimiškai. Prašymai ir skundai, kuriuose nenurodytas pareiškėjo vardas ir pavardė, nenurodytas adresas arba kurie pareiškėjo nepasirašyti, įprastai nenagrinėjami, išskyrus atvejus, kai siekiant, kad nenukentėtų pareiškėjo ar valstybės interesai, atitinkamą sprendimą dėl nagrinėjimo tikslingumo priima FNTT apygardos vadovas, atsižvelgdamas į prašymo ar skundo turinį.

Kaip anonimiškai pranešti FNTT apie asmens daromą galbūt nusikalstamą veiklą?

Pateikti anoniminį skundą galima FNTT pasitikėjimo telefonu - (8 5) 271 66 94, raštu (atsiuntus nepasirašytą skundą), elektroniniu paštu [email protected]

Kur galima pateikti skundą ar prašymą?

Skundą ar prašymą galima atsiųsti paštu arba pateikti asmeniškai atvykus į atitinkamą FNTT padalinį. Asmenis aptarnaujantys darbuotojai yra kiekvienoje FNTT apygardos valdyboje ir centrinėje būstinėje. Šių darbuotojų kontaktinė informacija pateikta interneto svetainės skyrelyje „Kontaktai“ ir „Paslaugos“.

Kokiais klausimais galima kreiptis į FNTT?

Į FNTT galima kreiptis:

  • kai norima gauti oficialią informaciją apie tarnybos veiklą (Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka);
  • kai norima pranešti apie galbūt daromą nusikalstamą veiklą.
Apie kokią nusikalstamą veiką galima pranešti FNTT?

FNTT atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas, kuriomis padaroma žala valstybės biudžetui, taip pat nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu.

Nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, kuriais padaroma žala Jums ar kitiems asmenims, tiria kitos teisėsaugos institucijos.

Ar galima kreiptis į FNTT dėl DNSB pirmininko galbūt neteisėtos veiklos?

Informuojame, kad FNTT paskirtis – vykdyti nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų valstybės finansų sistemai ir su jais susijusių nusikaltimų, kitų teisės pažeidimų atskleidimą bei tyrimą. Jūsų paklausime įvardintų klausimų FNTT spręsti neįgaliota.

Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas (toliau–Įstatymas), nustato daugiabučių gyvenamųjų namų savininkų bendrijų steigimą, likvidavimą, valdymą ir veiklą bei daugiabučių namų savininkų bendrosios nuosavybės valdymą.  Bendrijos vidaus kontrolės funkcijai atlikti bendrijoje sudaroma revizijos komisija arba išrenkamas revizorius. Aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Jo kompetencijos yra numatytos Įstatymo 10 straipsnyje: ,,3) renka ir atšaukia revizijos komisijos narius arba revizorių ir tvirtina revizijos komisijos arba revizoriaus darbo tvarkos aprašą; 5) gali priimti sprendimą dėl bendrijos finansinio audito atlikimo; 8) tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką; 9) tvirtina metinę bendrijos pajamų ir išlaidų sąmatą; ir t.t...“ Bendrijos pirmininko atsakomybė ir pareigos numatytos Įstatymo 14 straipsnyje, kuriame numatyta ,,8. Bendrijos pirmininkas atsako už jam visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą. Bendrijos pirmininkas privalo atlyginti bendrijai nuostolius, atsiradusius dėl jo sprendimų, priimtų pažeidžiant šį ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat bendrijos įstatus.“ Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Įstatymo 20 straipsnį atlieka savivaldybės. 

Išaiškėjus Bendrijos finansinėje veikloje nusikalstamų veikų, nustatytų Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse, požymiams, galite kreiptis į teritorinę policijos įstaigą.

Jei neradote atsakymo į klausimą, jį galite sužinoti užpildę šią formą.

PASTABA: Asmuo, prašymą ar skundą teikiantis Tarnybai elektroniniu paštu, turi jį išsiųsti oficialiu Tarnybos  elektroninio pašto adresu dokumentas@fntt.lt
Apsaugos kodas

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas

 
Pranešėjų apsauga

Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie  grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas