LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo (10 pareigybių grupė) pareigybę.

NETEISĖTOS PARAMOS PREVENCIJOS IR TYRIMO VALDYBOS
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Vilniaus apygardos valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 10.

3. Darbo vieta – Vilnius.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga vykdyti nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, susijusių su neteisėtu Europos Sąjungos (toliau – ES) ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidimą ir tyrimą, taip pat atskleisti ir tirti kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai bei su ja susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešojo saugumo (valstybės finansų sistemos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio) užtikrinimo funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
6.2. turėti 1 metų ikiteisminio tyrimo patirtį;
6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo ir Baudžiamojo proceso kodeksų normomis, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir užsienio valstybių finansinės paramos administravimą;
6.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti
sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.6. mokėti dirbti su kompiuteriu „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu; 
6.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;
6.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;
6.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais užkardo, atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidžia ir tiria kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai bei su ja susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;
7.2. įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidžia ir tiria kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai bei su ja susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;
7.3. nagrinėja fizinių, juridinių asmenų prašymus, pareiškimus, pranešimus, skundus, susijusius su neteisėtu ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, ir pagal kompetenciją priima dėl jų pagrįstus bei teisėtus sprendimus;
7.4. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka ikiteisminį tyrimą;
7.5. atlieka ūkio subjektų veiklos patikrinimus, tiria administracinius nusižengimus;
7.6. vykdydamas pavestas funkcijas, renka duomenis apie įtariamo asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą bei turto buvimo vietą, pinigines operacijas ir sandorius, siekdamas surasti turtą, kuris galėjo būti įgytas nusikalstamu ar neteisėtu būdu, bei turtą galimam civiliniam ieškiniui ar turto konfiskavimui užtikrinti;
7.7. vadovauja ikiteisminio tyrimo grupėms ir organizuoja jų darbą;
7.8. renka, kaupia, analizuoja ir apibendrina informaciją apie ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų neteisėta gavimą ir panaudojimą;
7.9. Valdybos viršininko arba Skyriaus viršininko pavedimu pagal Skyriaus kompetenciją rengia pažymas, tarnybinius pranešimus ar kitus dokumentus;
7.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių teisėsaugos bei kitomis institucijomis ir įstaigomis;
7.11. dalyvauja susitikimuose su suinteresuotomis institucijomis ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą dėl įtariamų nusikalstamų veikų, susijusių su 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu;
7.12. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;
7.13. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;
7.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko arba Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
3. gyvenimo aprašymą;
4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas;
9. viešų privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, 410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. [email protected]