LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus patarėjas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

FINANSŲ SKYRIAUS PATARĖJO

 PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Pareigybės lygmuo – patarėjas (VIII lygmuo).
2. Pareiginės algos koeficientas: 11,50. Pareiginė alga (neatskaičius mokesčių) nuo: 2081,50 Eur.

VEIKLOS SRITIS

3. Pagrindinė veiklos sritis:
3.1. finansų valdymas.
4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):
4.1. sprendimų įgyvendinimas.

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:
5.1. finansų valdymas ir apskaita.
6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:
6.1. informacijos, susijusios su sprendimų įgyvendinimu, apdorojimas ir teikimas, sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimas, pasiūlymų rengimas ir teikimas.

FUNKCIJOS
 
7. Apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą.
9. Rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą.
10. Rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
11. Koordinuoja kitų su finansų valdymu susijusių ataskaitų rengimą.
12. Koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą.
13. Atlieka einamąją finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja einamosios finansų kontrolės atlikimą.
14. Atlieka išankstinę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės finansų kontrolės atlikimą.
15. Atlieka paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja paskesnės finansų kontrolės atlikimą.
16. Koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
17. Koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose.
18. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
19. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
20. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.
21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
22. Finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo teisėmis įveda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, juos analizuoja, teikia pastebėjimus Skyriaus vedėjui.
23. Tvarko mokėtinų ir gautinų sumų bei Tarnybos darbuotojų komandiruočių išlaidų apskaitą.
24. Tvarko užsienio valstybių institucijų ir tarptautinių organizacijų administruojamų bei tiesiogiai iš užsienio valstybių ir kitų šaltinių gaunamų lėšų apskaitą ir pagal pateiktus projektų, finansuojamų Europos Sąjungos lėšomis, pirminius dokumentus įveda informaciją į apskaitos registrus apskaitos sistemoje, sutikrina šių registrų duomenis su Didžiosios knygos duomenimis.
25. Tvarko paimtų, areštuotų, konfiskuotų piniginių lėšų bei paimtų daiktų ir daiktinių įrodymų apskaitą, atlieka jų priėmimą, saugojimą bei grąžinimą.
26. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
 
27. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
27.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.2. studijų kryptis – ekonomika;
27.3. studijų kryptis – finansai (arba);
27.4. studijų kryptis – apskaita (arba);
27.5. studijų kryptis – vadyba (arba);
arba:
27.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
27.7. darbo patirties sritis – buhalterinės apskaitos srities patirtis;
27.8. darbo patirtis srityje – 2 metai;
28. Atitikimas kitiems reikalavimams:
28.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

KOMPETENCIJOS

29. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
29.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;
29.2. organizuotumas - 4 lygis;
29.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;
29.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;
29.5. komunikacija - 4 lygis.
30. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:
30.1. informacijos valdymas - 4 lygis.
31. Profesinė kompetencija:
31.1. veiklos planavimas - 4 lygis;
31.2. finansų valdymas ir apskaita - 4 lygis.

Dokumentai priimami iki 2022-08-29, dokumentus galima pateikti el. būdu (per VATIS Atrankos modulį).