LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Turto tyrimo skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Specialiųjų užduočių valdybos Turto tyrimo skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

 

SPECIALIŲJŲ UŽDUOČIŲ VALDYBOS
TURTO TYRIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – Valdyba) Turto tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga atlikti turto tyrimą civilinio turto konfiskavimo metu ir (ar) ikiteisminio tyrimo metu ir (ar) kriminalinės žvalgybos tyrimo metu siekiant surinkti duomenis sprendimams dėl civilinio turto konfiskavimo priimti, surasti galimai nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą bei turtą galimam turto konfiskavimui ar išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti, taip pat užtikrinti kitų Skyriui pavestų funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminiame tyrime, kriminalinėje žvalgyboje ir civilinio turto konfiskavime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos baudžiamuoju kodeksu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu, Lietuvos Respublikos civilinio turto konfiskavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo tokias funkcijas:

6.1. atlieka išsamų turto tyrimą per kuo trumpiausius terminus civilinio turto konfiskavimo procedūroje ir (ar) ikiteisminiame tyrime ir (ar) kriminalinėje žvalgyboje;

6.2. renka informaciją apie tiriamo asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, jo įgijimo ir perleidimo aplinkybes, atlieka turto paiešką, nustato pajamas ir išlaidas, atlieka turto, pajamų ir išlaidų analizę ir teisinį vertinimą ar kitus veiksmus, siekiant priimti sprendimą dėl civilinio turto konfiskavimo ar užtikrinti nusikalstama veika padarytos žalos atlyginimą, konfiskuotino turto suradimą ir galimą paėmimą valstybės nuosavybėn;

6.3. renka, kaupia ir analizuoja reikalingą Tarnybos uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti informaciją apie konkrečias verslo ir kitas sritis, fizinių ir juridinių asmenų turtą, asmenis ir kt.;

6.4. esant būtinumui, atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos veiksmus;

6.5. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.6. esant būtinumui vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.7. pagal kompetenciją inicijuoja, organizuoja mokymus, susijusius su turto tyrimu ir civilinio turto konfiskavimo procedūra, ir juose dalyvauja;

6.8. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.9. teikia metodinę ir praktinę pagalbą turto tyrimo klausimais civilinio turto konfiskavimo procedūroje, ikiteisminiame tyrime, kriminalinėje žvalgyboje; 

6.10. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio teisėsaugos ir kitomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendina tarpžinybinius susitarimus;

6.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai ir su jais susijusių nusikalstamų veikų ir teisės pažeidimų tyrimą, civilinį turto konfiskavimą, rengimo ir tobulinimo;

6.12. analizuoja ir vertina duomenų pateikimo informacinėms sistemoms ir žinybiniams registrams praktiką, teikia siūlymus dėl probleminių klausimų sprendimo, informacinių sistemų ir  žinybinių registrų tobulinimo;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę bei pilietybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas;
 9. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, A-410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. kotrynajuste.cicenaite@fntt.lt.