LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Priežiūros skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Pinigų plovimo prevencijos valdybos Priežiūros skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

 

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS

PRIEŽIŪROS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities funkcijas: pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos ir (ar) tarptautinio bendradarbiavimo srityje;

5.3. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.10. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atlieka finansų įstaigų ir kitų įpareigotųjų subjektų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, patikrinimus;

6.2. tiria administracinius nusižengimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje;

6.3. nustatęs galimus nusikalstamos veikos ar kitų teisės pažeidimų požymius, perduoda surinktas medžiagas tolesniam tyrimui Tarnybos padaliniams ir kitoms valstybės ar užsienio institucijoms;

6.4. atlieka analizę sudėtingose, didelės apimties medžiagose, atlieka sektorinę ir (ar) strateginę analizę, tendencijų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje analizę;

6.5. rengia ir teikia analitines pažymas dėl galimų ar numatomų grėsmių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo srityje bei dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo;

6.6. esant būtinumui atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos veiksmus;

6.7. pagal kompetenciją vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.8. Tarnybos ar Valdybos vadovybės pavedimu atstovauja Tarnybai teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, užsienio valstybių institucijose ir įstaigose bei tarptautinėse organizacijose ir renginiuose;

6.9. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.10. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, užsienio valstybių institucijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones, ir tarptautinėmis organizacijomis Skyriaus kompetencijos klausimais;

6.11. teikia pasiūlymus kitoms už pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevenciją atsakingoms institucijoms dėl pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos sistemos tobulinimo priežiūros srityje;

6.12. teikia praktinę ir metodinę pagalbą finansų įstaigoms, kitiems įpareigotiems subjektams bei Tarnybos darbuotojams pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

6.13. teikia informaciją, reikalingą finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų mokymams apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą ir, esant poreikiui, dalyvauja vykdant šiuos mokymus;

6.14. dalyvauja darbo grupėse ir komisijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

6.15. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas;
 9. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Personalo valdymo grupėje, 410 kab.).

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt.