LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresnysis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Specialiųjų užduočių valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus vyresniojo tyrėjo (10-ta pareigybių grupė) pareigybę.

SPECIALIŲJŲ UŽDUOČIŲ VALDYBOS
NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS
VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Specialiųjų užduočių valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

 1. Vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga atskleisti ir tirti labai sunkius, sunkius regioninius, tarpregioninius ar tarptautinius, taip pat organizuotų grupių, nusikalstamų susivienijimų vykdomus ir/ar didelę žalą valstybei darančius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – ikiteisminiame tyrime.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

5.2. turėti 1 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo srityje;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Baudžiamuoju kodeksu, Baudžiamojo proceso kodeksu, Kriminalinės žvalgybos įstatymu, Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymu bei kitais teisės aktais;

5.4. mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti darbą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais, atlieka ikiteisminį tyrimą, taip pat, esant būtinumui, vykdo kriminalinę žvalgybą:

6.1.1. atskleidžia ir tiria labai sunkius, sunkius regioninius, tarpregioninius ar tarptautinius, taip pat organizuotų grupių vykdomus ir/ar didelę žalą valstybei darančius nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus finansų sistemai bei su jais susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.1.2. atskleidžia ir tiria veikas, susijusias su nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimu, vertybinių popierių neteisėta apyvarta, kitas neteisėtas veikas, susijusias su finansų sistema, išskyrus veikas, susijusias su netikrais pinigais;

6.1.3. atliekant ikiteisminius tyrimus ar vykdant kriminalinę žvalgybą, renka duomenis apie asmens ir su juo susijusių kitų fizinių ir juridinių asmenų turtą, sandorius ir finansines operacijas, turto buvimo vietą, siekdamas surasti galbūt nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgytą turtą ir turtą galimam turto konfiskavimui,  išplėstiniam turto konfiskavimui ar civiliniam ieškiniui užtikrinti;

6.1.4. vadovauja ikiteisminio tyrimo grupėms ir paskirsto privalomas vykdyti užduotis grupės nariams;

6.2. vykdo nusikalstamų veikų ir kitų teisės pažeidimų finansų sistemai bei su jais susijusių teisės pažeidimų prevenciją;

6.3. nagrinėja skundus, pareiškimus ir pranešimus apie nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus finansų sistemai;

6.4. tiria administracinės teisės pažeidimus;

6.5. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.6. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo registrų duomenų teikėjų funkcijas;

6.7. atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko ir Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Galioja iki 2019-10-08

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7400, el. p. sonata.bagdoniene@fntt.lt.

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas