LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininkas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus viršininko (7-ta pareigybių grupė) pareigybę.

NETEISĖTOS PARAMOS PREVENCIJOS IR TYRIMO VALDYBOS NUSIKALSTAMŲ VEIKŲ TYRIMO SKYRIAUS

VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Neteisėtos paramos prevencijos ir tyrimo valdybos (toliau – Valdyba) Nusikalstamų veikų tyrimo skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybių grupė – 7.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti ir kontroliuoti Skyriaus veiklą, užtikrinant nusikalstamų veikų bei kitų teisės pažeidimų, susijusių su Europos Sąjungos (toliau – ES) ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, ir kitų nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimą ir tyrimą.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – viešojo saugumo (valstybės finansų sistemos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio – ikiteisminio tyrimo) užtikrinimo – funkcijas.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;

5.2. turėti 3 metų darbo patirtį teisėsaugos institucijų kriminalinės žvalgybos ar ikiteisminio tyrimo srityje;

5.3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą B.1 lygiu;

5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos įstatymu, Vidaus tarnybos statutu, Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Baudžiamojo proceso kodekso normomis, Lietuvos Respublikos kriminalinės žvalgybos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančiais ES ir užsienio valstybių finansinės paramos administravimą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo bei Skyriaus darbą;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu  „MS Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.8. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.9. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.10. sveikatos būklė turi atitikti Sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. įgyvendinant 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų investicijų veiksmų programą, įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais atskleidžia ir tiria nusikalstamas veikas bei kitus teisės pažeidimus, susijusius su neteisėtu ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir panaudojimu, atskleidžia ir tiria kitas nusikalstamas veikas finansų sistemai bei su ja susijusias nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus;

6.2. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbą ir atsako už Skyriui pavestų  uždavinių ir funkcijų tinkamą vykdymą; 

6.3. organizuoja ikiteisminio tyrimo veiksmų atlikimą:

6.3.1. gavus skundą, pareiškimą ar pranešimą apie nusikalstamą veiką, priima sprendimą pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, organizuoja ir kontroliuoja proceso sprendimų dėl skundų, pareiškimų ar pranešimų apie nusikalstamas veikas priėmimą laiku ir užtikrina kokybišką neatidėliotinų proceso veiksmų atlikimą;

6.3.2. organizuoja ikiteisminio tyrimo planų sudarymą ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina ikiteisminio tyrimo atlikimo išsamumą ir intensyvumą bei jo atlikimą per trumpiausią laiką, vykdo terminų kontrolę;

6.3.3. organizuoja ir kontroliuoja prokuroro nurodymų, pavedimų dėl procesų veiksmų ir sprendimų vykdymą bei ikiteisminio tyrimo bylų, pranešimų ir ataskaitų pateikimą laiku;

6.3.4. paveda atlikti ikiteisminį tyrimą vienam ar keliems pavaldiems pareigūnams bei užtikrina, kad ikiteisminį tyrimą nuo pradžios iki pabaigos atliktų (pagal galimybes) tas pats pareigūnas ar grupė;

6.3.5. tinkamai ir tolygiai paskirsto Skyriaus pareigūnų darbo krūvį;

6.3.6. užtikrina nusikalstamu ar neteisėtu būdu įgyto turto paiešką;

6.4. esant būtinumui atlieka ikiteisminį tyrimą, vykdo kriminalinę žvalgybą, vadovauja tyrimo grupėms;

6.5. planuoja ir organizuoja prevencinių priemonių, užkertančių kelią neteisėtam ES ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų, tarp jų ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos lėšų, gavimui ir panaudojimui, įgyvendinimą;

6.6. organizuoja ir kontroliuoja sprendimų dėl skundų, pareiškimų ir pranešimų, tarp jų ir dėl 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos gavimo ir/ar panaudojimo, priėmimą laiku;

6.7. tvarko ikiteisminio tyrimo bylų apskaitą, nustatytais terminais rengia nustatytos formos ataskaitas bei užtikrina teisingų Skyriaus veiklos statistinių ir kitų duomenų teikimą laiku;

6.8. organizuoja susitikimus su suinteresuotomis institucijomis metodinei ir praktinei pagalbai dėl įtariamų nusikalstamų veikų, susijusių su 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramos lėšų neteisėtu gavimu ir panaudojimu, teikti; 

6.9. teisės aktų nustatyta tvarka teikia veiksmų programą administruojančiai institucijai informaciją apie jos pateikto pranešimo apie įtariamą nusikalstamą veiką nagrinėjimo rezultatus;

6.10. organizuoja, rengia ir vykdo mokymus ES finansinę paramą, įskaitant ir 2014–2020 metų ES struktūrinių fondų paramą, administruojančių institucijų darbuotojams;

6.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su policija, Valstybine mokesčių inspekcija, muitine ir kitomis įstaigomis bei institucijomis, užtikrina tarpžinybinių susitarimų įgyvendinimą;

6.12. pagal kompetenciją pradeda administracinių nusižengimų teiseną, paveda pareigūnui atlikti administracinių nusižengimų tyrimą, nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka;

6.13. užtikrina, kad Skyriaus veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir tarptautinių sutarčių, vykdomi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, vidaus reikalų ministro, Tarnybos direktoriaus įsakymai ir kiti teisės aktai;

6.14. užtikrina Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatyme įtvirtintus pagrindinius įslaptintos informacijos apsaugos organizavimo principus;

6.15. užtikrina korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Skyriuje;

6.16. pagal kompetenciją teikia Valdybos viršininkui pasiūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo, struktūros keitimo, personalo valdymo ir kitais Skyriaus administravimo klausimais;

6.17. užtikrina Skyriaus darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą, darbo drausmę, nedelsdamas informuoja Valdybos viršininką apie jų galimus tarnybinius nusižengimus ar darbo drausmės pažeidimus;

6.18. pasirašo siunčiamus ir kitus raštus Tarnybos darbo reglamento nustatyta tvarka ir užtikrina, kad Skyriuje būtų laikomasi nustatytos dokumentų saugojimo ir siuntimo tvarkos; 

6.19. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Valdybos viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Valdybos viršininkui.

 

Galioja iki 2019-10-17

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7400, el. p. sonata.bagdoniene@fntt.lt.