LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiasis tyrėjas

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8-ta pareigybių grupė) pareigybę.

IMUNITETO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriui kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą, užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją, kontrolę ir korupcinių pažeidimų tyrimą Tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir specialioje veiklos srityje – kriminalinėje žvalgyboje, ikiteisminiame tyrime ir korupcijos prevencijoje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, Tarnybos veiklą bei šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;

5.6. mokėti dirbti su Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda Tarnybos direktoriui kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant kriminalinę žvalgybą ir ikiteisminį tyrimą;

6.2. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti korupcijos prevenciją bei jos priemonių įgyvendinimą Tarnyboje;

6.3. renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina informaciją apie korupcijos faktus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų pažeidimus Tarnyboje;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo kriminalinę žvalgybą, esant būtinumui atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.5. bendradarbiauja su kitais kriminalinės žvalgybos subjektais korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti;

6.6. užkardo ir išaiškina Tarnybos valstybės tarnautojų tarnybinius nusižengimus,

6.7. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

6.8. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų laikymąsi bei jų įgyvendinimą; 

6.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.10. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka Tarnybos administracijos padalinių veiklos patikrinimus;

6.11. esant būtinumui, atstovauja Tarnybą teismuose, kitose institucijose teisinio pobūdžio klausimais;  

6.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, rengia ir dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus;

6.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų ikiteisminio tyrimo ir kitais Skyriaus klausimais veikloje;

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Galioja iki 2019-11-07

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 5. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 6. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 7. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 8. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

 

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7400, el. p. sonata.bagdoniene@fntt.lt .

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas
Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas