LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Imuniteto ir kontrolės skyriaus tyrėjai (2)

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atrankas į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigybes:

1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 8.

 

IMUNITETO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą, užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją, kontrolę ir korupcinių pažeidimų tyrimą Tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos teisės srityje ir specialioje ikiteisminio tyrimo ir korupcijos prevencijos veiklos srityje.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, Tarnybos veiklą bei šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą;

6.2. renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina informaciją apie ikiteisminio tyrimo padalinių veiklą ir rezultatus, rengia pažymas;

6.3. analizuoja, vertina ir teikia siūlymus dėl ikiteisminio tyrimo padalinių veiklos tobulinimo nusikalstamų veikų atskleidimo ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

6.4. teikia išaiškinimus ir metodinę pagalbą Tarnybos administracijos padaliniams nusikalstamų veikų atskleidimo ir ikiteisminio tyrimo klausimais;

6.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

6.6. atlieka ikiteisminius tyrimus ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.7. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti korupcijos prevenciją bei jos priemonių įgyvendinimą Tarnyboje;

6.8. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų laikymąsi bei jų įgyvendinimą;

6.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.10. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka Tarnybos administracijos padalinių veiklos patikrinimus;

6.11. esant būtinumui, atstovauja Tarnybai teismuose, kituose institucijose teisinio pobūdžio klausimais;

6.12. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, rengia ir dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus;

6.13. dalyvauja darbo grupių ir komisijų ikiteisminio tyrimo ir kitais Skyriaus klausimais veikloje;

6.14. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

2. Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyresniojo tyrėjo.

Pareigybės grupė – 10.

 

IMUNITETO IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRESNIOJO TYRĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybės grupė – 10.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga padėti Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą, užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją, kontrolę ir korupcinių pažeidimų tyrimą Tarnyboje.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės ir specialioje veiklos srityje – ikiteisminio tyrimo ir korupcijos prevencijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, Tarnybos veiklą bei šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;

5.6. mokėti dirbti su „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. padeda Tarnybos direktoriui organizuoti ir kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą;

6.2. esant būtinumui renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina informaciją apie ikiteisminio tyrimo padalinių veiklą ir rezultatus, rengia pažymas;

6.3. analizuoja, vertina ir teikia siūlymus dėl ikiteisminio tyrimo padalinių veiklos tobulinimo nusikalstamų veikų atskleidimo ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

6.4. teikia ikiteisminio tyrimo pareigūnams metodinę pagalbą nusikalstamų veikų atskleidimo ir ikiteisminio tyrimo klausimais;

6.5. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

6.6. atlieka ikiteisminius tyrimus ar atskirus ikiteisminio tyrimo veiksmus;

6.7. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti korupcijos prevenciją bei jos priemonių įgyvendinimą Tarnyboje;

6.8. padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo ir kitų teisės aktų nuostatų laikymąsi bei jų įgyvendinimą;

6.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.10. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka Tarnybos administracijos padalinių veiklos patikrinimus;

6.11. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, rengia ir dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 6. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 7. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 8. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 9. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-07-27.