LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Finansų skyriaus patarėjas

2018-03-14

Skelbimo Nr. 7111

 

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS FINANSŲ SKYRIAUS PATARĖJO

(PAKAITINIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14.

II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kontroliuoti, kad skirtų valstybės biudžeto ir kitų Tarnybos teisėtai gaunamų lėšų naudojimą pagrindžiantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, taip pat nustatytu laiku vykdyti teisės aktų reikalavimus atitinkančią finansinę ir biudžeto vykdymo apskaitą, sudaryti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.2. rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

7.3. kontroliuoja Tarnybos didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;

7.4. pagal poreikį rengia ar teikia siūlymus dėl vidaus finansinių ataskaitų dokumentų formų, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir Skyriaus darbo organizavimo;

7.5. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl buhalterinės apskaitos tobulinimo, racionalaus ir ekonomiško Tarnybai skirtų valstybės biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų naudojimo;

7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu, teikia Tarnybos vadovybei, auditoriams, kreditoriams ir kitiems buhalterinių ataskaitų naudotojams turimą ir galimą teikti buhalterinę informaciją;

7.7. finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo teisėmis įveda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, juos analizuoja, teikia pastebėjimus Skyriaus vedėjui;

7.8. kontroliuoja mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, išankstinių apmokėjimų ir per vienerius metus gautinas sumas, finansavimo sumas, pajamas, tiekėjams mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus, užtikrina laiku atliekamus atsiskaitymus su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis;

7.9. atlieka su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.10. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

____________________________________

Dokumentai teikiami  nuo 2018 m. kovo 14 d. iki 2018 m. kovo 23 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412,  nijole.cironiene@fntt.lt.; 2717400, sonata.bagdoniene@fntt.lt;  Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.