LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Atitikties skyriaus vyresnysis tyrėjas

FINANSINIŲ NUSIKALTIMŲ TYRIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS

PINIGŲ PLOVIMO PREVENCIJOS VALDYBOS

ATITIKTIES SKYRIAUS

VYRESNIOJO TYRĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pinigų plovimo prevencijos valdybos (toliau – Valdyba) Atitikties skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybių grupė – 10.

II. PASKIRTIS

3. Skyriaus vyresniojo tyrėjo pareigybė reikalinga Valdybos informacinės sistemos funkcionavimui užtikrinti bei pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonėms įgyvendinti.

III. VEIKLOS SRITIS

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialios veiklos srities – pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos – funkcijas .

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

5. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. mokėti anglų kalbą pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų atlikimą, taip pat su Europos Sąjungos teisynu, tarptautinėmis konvencijomis ir sutartimis, reglamentais ir sprendimais, reglamentuojančiais pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją;

5.4. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. atitikti III fizinio pasirengimo bei papildomų reikalavimų, susijusių su fiziniais ir praktiniais gebėjimais, lygį;

5.9. atitikti Sveikatos būklės reikalavimų sąvade pareigūnams nustatytus III skilties reikalavimus.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. renka, registruoja bei kaupia informaciją, teikiamą valstybės institucijų, finansų įstaigų, kitų įpareigotųjų subjektų, juridinių ir fizinių asmenų apie kliento pinigines operacijas ar sandorius bei klientą, atliekantį šias operacijas ar sandorius;

6.2. identifikuoja bei teikia tolesnei analizei Valdybos Analizės skyriui informaciją apie įtartinas pinigines operacijas ar sandorius bei pastebėtus galimus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos pažeidimo faktus;

6.3. bendradarbiauja ir keičiasi informacija su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, įgyvendinančiomis pinigų plovimo ir (ar) teroristų finansavimo prevencijos priemones;

6.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka teikia teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms informaciją apie finansų įstaigų ir kitų įpareigotų subjektų klientų pinigines operacijas ar sandorius;

6.5. dalyvauja atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą;

6.6. vykdo Valdybos turimų informacinių sistemų administravimą;

6.7. esant būtinumui, atlieka atskirus ikiteisminio tyrimo ir (ar) kriminalinės žvalgybos veiksmus;

6.8. rengia analitines pažymas ir kitus dokumentus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo klausimais;

6.9. esant būtinumui, vykdo sulaikytų ar suimtų asmenų konvojavimą;

6.10. teikia metodinę pagalbą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos klausimais;

6.11. pagal Skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis;

6.12. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
  2. asmens tapatybę ir pilietybę bei išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
  3. gyvenimo aprašymą;
  4. patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
  5. dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
  6. sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
  7. darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
  8. pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas;
  9. viešųjų ir privačių interesų deklaraciją.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Personalo valdymo grupėje, 410 kab.). 

Teirautis tel. (8 5) 271 7412, el. p. vytaute.masiuliene@fntt.lt