LT EN
Pradžia Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Karjera

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką

Tarnyba nuolat ieško pilietiškų ir motyvuotų asmenų, kuriuos domina tyrėjo/analitiko darbas ar galimybė atlikti praktiką. Norėdami tapti FNTT pareigūnu, turite atlikti tam tikrus veiksmus.

Jūsų veiksmai norint dirbti pareigūnu FNTT: 

1. pateikti prašymą (laisva forma) dėl siuntimo į įvadinius kursus ir pateikti dokumentus Teisės ir personalo skyriui (asmens tapatybės dokumentą, aukštojo mokslo baigimo diplomą, gyvenimo aprašymą (CV), sutikimą būti tikrinamam Informacinėse sistemose ir kitus dokumentus);
2. pasitikrinti sveikatą ir psichologinį tinkamumą tarnybai Centrinėje medicinos ekspertizės komisijoje (CMEK);
3. pasitikrinti bendrąjį fizinį pasirengimą tarnybai*;
4. sudaryti (pasirašyti) trišalę (kursanto, Tarnybos ir profesinio mokymo įstaigos) stojimo į vidaus tarnybą sutartį;
5. pabaigti 10 darbo dienų įvadinio mokymo kursus ir išlaikyti baigiamąjį egzaminą;
6. per 10 darbo dienų atvykti į FNTT.
*tikrinimas pradedamas po 3 veiksmo. Nepraėjus tikrinimo, absolventas apie tai informuojamas ir į įvadinio mokymo kursus nesiunčiamas.

Atlikus visus veiksmus, Jūs būsite priimtas į tyrėjo pareigas per 10 darbo dienų.

Jūsų veiksmai norint atlikti praktiką FNTT:

 1. elektroniniu paštu atsiųsti prašymą FNTT Teisės ir personalo skyriui [almantas.gudonis@fntt.lt] arba atitinkamai Valdybai dėl praktikos, pridėti savo gyvenimo aprašymą (CV);
 2. laukti, kol su Jumis susisieks FNTT atstovas, aptarti su juo praktikos sąlygas;
 3. sudaryti (pasirašyti) trišalę praktinio mokymo sutartį;
 4. atvykti sutartyje nurodytu laiku į praktikos vietą FNTT.

Praktika trunka priklausomai nuo studijų krypties.

 

Konkursai / Darbo pasiūlymai


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) skelbia atranką į laisvą statutinio valstybės tarnautojo Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiojo tyrėjo (8 pareigybių grupė) pareigybę.

Imuniteto ir kontrolės skyriaus vyriausiojo tyrėjo

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 1. Imuniteto ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis tyrėjas yra statutinis valstybės tarnautojas.

 2. Pareigybių grupė – 8.

II. PASKIRTIS

 1. Skyriaus vyriausiojo tyrėjo pareigybė reikalinga analizuoti ir padėti Tarnybos direktoriui kontroliuoti Tarnybos administracijos padalinių veiklą atliekant ikiteisminį tyrimą, užtikrinti ir vykdyti korupcijos prevenciją įgyvendinant Tarnybai priskirtus uždavinius bei funkcijas.

III. VEIKLOS SRITIS

 1. Šias pareigas einantis statutinis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – teisės – ir specialioje veiklos srityje – korupcijos prevencijos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 1. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį ikiteisminio tyrimo ar teisės srityje;

5.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Europos Sąjungos ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir vidaus tarnybą, Tarnybos veiklą bei šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo tarnybinę veiklą;

5.6. mokėti dirbti su Microsoft Office ar kitu jį atitinkančiu programiniu paketu;

5.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše;

5.8. fizinis pasirengimas turi atitikti pareigūnams, priskiriamiems pagal darbo pobūdį III lygiui, nustatytus fizinio pasirengimo reikalavimus;

5.9. sveikatos būklė turi atitikti sveikatos būklės reikalavimų pareigūnams III skiltį.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją padeda Tarnybos direktoriui užtikrinti korupcijos prevenciją bei jos priemonių įgyvendinimą Tarnyboje;

6.2. renka, kaupia, analizuoja, apibendrina ir vertina informaciją apie korupcinio pobūdžio procesus Tarnyboje ir darbuotojams kylančias rizikas dėl galimo neteisėto poveikio atliekant pavestas funkcijas, korupcijos faktus bei Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo nuostatų pažeidimus Tarnyboje;

6.3. Tarnybos direktoriaus pavedimu tikrina duomenis, pateiktus Tarnybos valstybės tarnautojų užpildytose privačių interesų deklaracijose;

6.4. pagal kompetenciją nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, pareiškimus, pranešimus ir rengia atsakymus;

6.5. pagal kompetenciją teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo ir tobulinimo, rengia ir dalyvauja rengiant naujus ir tobulinant galiojančius teisės aktus;

6.6. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka tarnybinius patikrinimus;

6.7. analizuoja, vertina ir teikia siūlymus dėl ikiteisminio tyrimo padalinių veiklos tobulinimo nusikalstamų veikų atskleidimo ir ikiteisminio tyrimo atlikimo srityse;

6.8. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai teismuose, kituose institucijose teisinio pobūdžio klausimais;

6.9. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka vykdo vidaus kontrolės procedūras;

6.10. pagal kompetenciją tvarko, naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;

6.11. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.12. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu Tarnyboje susijusią veiklą;

6.13. pagal kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos vadovybės ir Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 1. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.                       

Pretendentų atrankos būdas: egzaminas žodžiu (pokalbis).

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje (Tarnybos direktoriaus vardu);
 2. Asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą;
 4. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 5. Patvirtintą leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija kopiją (jeigu toks leidimas išduotas);
 6. Dokumento, patvirtinančio atitiktį fizinio pasirengimo lygiui, kopiją;
 7. Sveikatos būklės atitiktį patvirtinantį dokumentą – pažymą;
 8. Darbo patirtį (stažą) patvirtinančius dokumentus;
 9. Pažymą apie tarnybos eigą, turimus paskatinimus, galiojančias nuobaudas.

Dokumentai (išskyrus prašymą) gali būti nepateikiami, jei kandidato tarnybos byla yra saugoma Tarnyboje.

Siunčiant dokumentus registruotu paštu, elektroniniu paštu, pateikiamos nurodytų dokumentų kopijos, o šių dokumentų originalai pateikiami asmeniškai atrankos dieną.

Dokumentai priimami 10 kalendorinių dienų nuo atrankos paskelbimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje dienos, terminą pradedant skaičiuoti kitą dieną po atrankos paskelbimo, adresu: Šermukšnių g. 3, Vilnius (Tarnybos Teisės ir personalo skyriuje,
410 kab.). Teirautis tel. (8 5) 271 7411, el. p. egle.petrauskiene@fntt.lt.

Skelbimas galioja iki 2018-03-03.


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Finansų skyriaus patarėjo (pakaitinio valstybės tarnautojo)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

 1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Finansų skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 2. Pareigybės lygis – A.
 3. Pareigybės kategorija – 14.

 II. PASKIRTIS

4. Skyriaus patarėjo pareigybė reikalinga kontroliuoti, kad skirtų valstybės biudžeto ir kitų Tarnybos teisėtai gaunamų lėšų naudojimą pagrindžiantys dokumentai būtų tinkamai įforminti, taip pat nustatytu laiku vykdyti teisės aktų reikalavimus atitinkančią finansinę ir biudžeto vykdymo apskaitą, sudaryti finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 III. VEIKLOS SRITIS

 1. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – finansų valdymo ir apskaitos.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.2. turėti 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos srityje;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais iš valstybės biudžeto finansuojamų įstaigų finansinę apskaitą, valstybės tarnybą, darbo santykių reglamentavimą ir šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu, duomenų bazių valdymo programomis ir bent viena kompiuterine specializuota buhalterinės apskaitos programa;

6.6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę;

7.2. rengia finansinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinius;

7.3. kontroliuoja Tarnybos didžiosios knygos sąskaitų apyvartas ir buhalterinių įrašų teisingumą;

7.4. pagal poreikį rengia ar teikia siūlymus dėl vidaus finansinių ataskaitų dokumentų formų, teikia Skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo ir Skyriaus darbo organizavimo;

7.5. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl buhalterinės apskaitos tobulinimo, racionalaus ir ekonomiško Tarnybai skirtų valstybės biudžeto ir kitų teisėtai gautų lėšų naudojimo;

7.6. Skyriaus vedėjo pavedimu, teikia Tarnybos vadovybei, auditoriams, kreditoriams ir kitiems buhalterinių ataskaitų naudotojams turimą ir galimą teikti buhalterinę informaciją;

7.7. finansinių ataskaitų rinkinio pildytojo teisėmis įveda duomenis į Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinę sistemą, juos analizuoja, teikia pastebėjimus Skyriaus vedėjui;

7.8. kontroliuoja mokėjimus, apskaito ir kontroliuoja sąnaudas, išankstinių apmokėjimų ir per vienerius metus gautinas sumas, finansavimo sumas, pajamas, tiekėjams mokėtinas sumas ir kitus trumpalaikius įsipareigojimus, užtikrina laiku atliekamus atsiskaitymus su valstybės biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo įstaigomis;

7.9. atlieka su Skyriaus funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, siekiant Tarnybos strateginių tikslų įgyvendinimo;

7.10. nesant Skyriaus vedėjo, atlieka Skyriaus vedėjo funkcijas.

 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.     

____________________________________

Dokumentai teikiami  nuo 2018 m. vasario 19 d. iki 2018 m. kovo 5 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412,  nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.


Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Teisės ir personalo skyriaus vyriausiojo specialisto  (pakaitinio valstybės tarnautojo)

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Teisės ir personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

II. PASKIRTIS

4. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal kompetenciją vykdyti Tarnybos personalo psichologinį rengimą bei priežiūrą, individualiai konsultuoti Tarnybos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), teikti skubią psichologinę pagalbą pareigūnams po trauminių įvykių, atlikti psichologinio klimato tyrimus.

III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkciją – psichologinę darbuotojų priežiūrą.

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą, socialinių mokslų studijų srities, psichologijos krypties išsilavinimą (psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius);

6.2. turėti psichologinio konsultavimo įgūdžių;

6.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Tarnybos veiklą reglamentuojančiais įstatymais ir įstatymų įgyvendinamaisiais teisės aktais, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos psichologų sąjungos etikos kodeksu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šiai pareigybei priskirtų funkcijų vykdymą;

6.4. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir teikti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

6.5. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ ar kitu jį atitinkančiu programų paketu;

6.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta Tarnybos direktoriaus patvirtintame pareigybių, susijusių su įslaptintos informacijos naudojimu ar jos apsauga, sąraše.

V. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo Tarnybos darbuotojų psichologinį konsultavimą asmenybės ir su tarnyba (darbu) susijusių sunkumų įveikimo klausimais;

7.2. vertina psichologinių problemų Tarnyboje prevencijos poreikį;

7.3. teikia metodines rekomendacijas aktualiais Tarnybos darbuotojams psichologinių problemų prevencijos klausimais;

7.4. organizuoja ir vykdo mokymus Tarnybos darbuotojams aktualiais psichologijos klausimais;

7.5. atlieka individualų psichologinį vertinimą ir konsultavimą, kurio metu:

7.5.1. atlieka psichologinį vertinimą psichologinės pagalbos poreikio vertinimo tikslais;

7.5.2. atlieka psichologinį vertinimą teikiamos psichologinės pagalbos veiksmingumo įvertinimo tikslais;

7.6. atlieka pretendentų į laisvas statutinių valstybės tarnautojų pareigas psichologinį vertinimą;

7.7. pagal kompetenciją padeda nustatyti ir įgyvendinti Tarnybos psichologinio mikroklimato gerinimo ir veiklos veiksmingumo didinimo siekius;

7.8. organizuoja ir atlieka psichologinio mikroklimato Tarnybos administracijos padalinių kolektyvuose tyrimus, analizuoja jų rezultatus ir pagal kompetenciją teikia rekomendacijas nustatytoms problemoms spręsti;

7.9. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus kolektyvo formavimo, konfliktų sprendimo, Tarnybos darbuotojų motyvavimo bei psichologinės  gerovės stiprinimo klausimais;

7.10. teikia psichologinę pagalbą Tarnybos darbuotojams po kritinių įvykių;

7.11. organizuoja pareigūnų išleidžiamų į pensiją, dalyvavimą įgyvendinant socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis pagalbos priemones;

7.12. užtikrina darbo su darbuotojais konfidencialumą, siekdamas užtikrinti jų teises ir teisėtus interesus, savo veikloje vadovaujasi psichologo etikos principais;

7.13. pagal kompetenciją bendradarbiauja su vidaus tarnybos sistemoje dirbančiais ir nepriklausomais psichikos sveikatos specialistais;

7.14. vykdo kitus Tarnybos vadovybės bei Skyriaus vedėjo teisėtus pavedimus pagal savo kompetenciją.

VI. PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami  nuo 2018 m. vasario 13 d. iki 2018 m. kovo 6 d. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu www.testavimas.vtd.lt arba per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.      

Pretendentai privalo pateikti prašymą leisti dalyvauti atrankoje, Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą, užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Išsamesnė informacija apie konkursą:  2717412,  nijole.cironiene@fntt.lt. Teisės ir personalo skyriuje, 410 kab., Šermukšnių g. 3, Vilniuje.


FNTT Finansų skyriui reikalingas darbuotojas darbui pagal darbo sutartį. Pagrindinės funkcijos: turto, atsargų ir komandiruočių išlaidų apskaita.

Darbo vieta Šermukšnių g. 3, Vilnius.

Kreiptis:

FNTT Finansų skyriaus vedėja Dalia Sereikaitė, tel 2717402

El. paštas dalia.sereikaite@fntt.lt


Informacija pareigūnams

Atrankos į laisvas Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas tvarkos aprašas

Asmens, siekiančio eiti Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pareigūno, vykdančio kriminalinę žvalgybą, pareigas anketa; Anketos forma atsisiuntimui

 

Prenumerata

Įrašykite savo el. pašto adresą ir gaukite FNTT naujienas


Pateik informaciją, gauk atlygį

Informacijos apie grynųjų pinigų ir įtartinas pinigines operacijas teikimas